Birjand 100%
Jam 100%
15 Rousta 100%
Gharchak 99%
Nabi Akram 94.87%
Neyriz 87.12%
Khaveh 57.13%
Tis 54.78%
Meybod 49%
Mahshahr 41.22%
Baheri 35.31%
Chabahar 33.11%
Bandare Emam 26%