Birjand 100%
Jam 100%
15 Rousta 100%
Nabi Akram 91.86%
Gharchak 89.14%
Neyriz 68.35%
Khaveh 38.76%
Mahshahr 34.21%
Chabahar 27.36%
Baheri 25.16%
Meybod 15%