پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول)

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول) (2)

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول) (2)


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول)

شماره قرارداد:

11/85/ق/ن

تاریخ شروع پروژه :

85/10/01

مدت قرارداد:

12 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت لوله سازی هامون نایزه

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!