پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران

شماره قرارداد:

87//GC07

تاریخ شروع پروژه :

87/08/11

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت نوآوران سبز احیاء

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!