پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم)


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم)

شماره قرارداد:

31/1/ق/هـ/86

تاریخ شروع پروژه :

86/10/01

مدت قرارداد:

7 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت لوله سازی هامون نایزه

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!