عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

شماره قرارداد:

87/GC/0623

تاریخ شروع پروژه :

88/05/05

مدت قرارداد:

2 ماه

کارفرما:

دانشگاه صنعتی شریف

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!