عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

شماره قرارداد:

37/12621

تاریخ شروع پروژه :

88/05/20

مدت قرارداد:

6 ماه

کارفرما:

دانشگاه صنعتی شریف

دستگاه نظارت:

معاونت فني شهرداري

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!