خرید و اجرای خط لوله انتقال و موتور خانه های شهر تفرش


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

خرید و اجرای خط لوله انتقال و موتور خانه های شهر تفرش

شماره قرارداد:

3456/1/ق

تاریخ شروع پروژه :

88/03/16

مدت قرارداد:

5 ماه شمسی

کارفرما:

آب و فاضلاب استان مرکزی

دستگاه نظارت:

معاونت مهندسي

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!