حمل و نصب اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

حمل و نصب اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر

شماره قرارداد:

322/31/م

تاریخ شروع پروژه :

88/04/24

مدت قرارداد:

135 روز

کارفرما:

مسکن مهر 31 کاشان( قمصر)

دستگاه نظارت:

توسعه تدبير بنا

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!