شرکت توسعه خط لوله هامون  (HAPICO)  صد در صد خصوصی و با ساختار سهامی خاص

تشکیل شده است. درصد سهم هر یک از سهامداران در زیر آورده شده است :

🟢شرکت بهار ریوکان ( با 80% سهم )

🟠اشخاص حقیقی (با 20% سهم )

  • شرکت بهار ریوکان
  • اشخاص حقیقی

سهامداران

    برای مشاوره تماس بگیرید!