شرکت توسعه خط لوله هامون  (HAPICO)  صد در صد خصوصی و با ساختار سهامی خاص

تشکیل شده است. درصد سهم هر یک از سهامداران در زیر آورده شده است :

🟢اشخاص حقوقی ( با 97.001 سهم )

🟠اشخاص حقیقی (با 2.999 سهم )

  • اشخاص حقوقی
  • اشخاص حقیقی

سهامداران

    برای مشاوره تماس بگیرید!