عملیات اجرائی پروژه چابهار

زون5
— تکمیل عملیات تست هیدرواستاتیکی پارت 6 و تأیید توسط دستگاه نظارت
زون 3
–عملیات ریسه کردن لوله در طول مسیر خط 1000 زون 3 از کیلومتراژ 100+05 الی 390+05 و از 730+06 الی 215+07 جمعا به طول 775 متر
–عملیات حفاری کانال، تسطیح و لوله گذاری خط 1000 زون 3 از کیلومتراژ 100+05 الی 390+05 و از 730+06 الی 215+07 جمعا به طول 775 متر
— جابجایی و حمل خاک بند خاکی معارض از کیلومتراژ 020+07 الی 300+07 به طول 280 متر
–جابجایی و حمل خاک مازاد از کیلومتراژ 735+06 الی 215+07 به طول 480 متر
— عملیات خاکریزی خاک کمر لوله از کیلومتراژ 735+06 الی 215+07 و از 110+05 الی 390+05 جمعا به طول 760 متر
–آغاز عملیات آبگیری پارت اول و دوم تست
–بازدید نمایندگان سازمان منطقه آزاد چابهار.

زون5
— پیاده سازی آکس مسیر کانال اجرائی خط 1200 داخل آب شیرین کن
زون 3
–عملیات ریسه کردن لوله در طول مسیر خط 1000 زون 3 از کیلومتراژ 346+07 الی 630+07 به طول 284 متر
–عملیات حفاری کانال، تسطیح و لوله گذاری خط 1000 زون 3 از کیلومتراژ 390+05 الی 582+05 و از 215+07 الی 538+07 جمعا به طول 516 متر
— جابجایی و حمل خاک بند خاکی معارض از کیلومتراژ 330+07 الی 555+07 به طول 225 متر
— عملیات خاکریزی نهایی روی لوله از کیلومتراژ390+05 الی 582+05 به طول 192 متر
–ادامه عملیات آبگیری پارت 1 تست خط 1000 زون 3 از کیلومتراژ 020+00 الی 740+00 به طول 720 متر
–ورود و تخلیه 12 سرویس لوله سایز 1000 در زون 3 به تعداد 72 شاخه

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!