عملیات اجرائی پروژه میبد

خط چدن
— عملیات خم و برش میلگرد جهت اجرای دیوار 3 حوضچه خط 400 چدن
— عملیات آرماتور بندی دیواره 3 حوضچه خط 400 چدن در کیلومتراژ 866+04 و 725+04 و 600+05
— تهیه و تخلیه 240 عدد فوم در کارگاه
— تهیه و تخلیه 6 عدد سه راهی 350 در کارگاه
خط پلی اتیلن
–عملیات خم و برش میلگرد جهت اجرای دیوار 3 حوضچه
__عملیات قالب بندی سقف چاه اضطرای شماره 1 آب منطقه ای
— تکمیل عملیات اجرای سقف چاه چاه اضطراری شماره ۲ آبفا
— عملیات نصب ستون های چاه رکن آباد
— عملیات نصب ستون چاه اضطراری شماره 1 آبفا
— عملیات نصب تیرچه های سقف چاه اضطراری شماره 2 آبفا
— تهیه و تخلیه 6 عدد سه راهی 350 در کارگاه

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!