عملیات اجرائی پروژه خاوه

اقدامات:

تکمیل آرماتوربندی، قالب بندی و بتن‌ریزی ستون طبقه اول ساختمان نگهبانی
آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه اول (80 درصد پیشرفت فیزیکی)
شروع ساخت نردبان های مخزن بتنی (۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی)
ادامه ساخت پایه‌های مخزن هوایی (۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی)

ورود مصالح:

یونولیت سقف
میلگرد بدون آج (مخزن هوایی)

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!