عملیات اجرائی پروژه خاوه

-اقدامات:
-بتن‌ریزی سقف طبقه اول ساختمان نگهبانی
-تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه اول
-بتن ریزی ستون های طبقه دوم ساختمان نگهبانی
-بتن ریزی ستون های طبقه دوم ساختمان نگهبانی

-باز کردن قالب سقف طبقه اول ساختمان نگهبانی
-آرماتور بندی و قالب بندی سقف طبقه دوم ساختمان نگهبانی
-گروت زنی دیوار های مخزن زمینی

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!