اتمام عملیات بتن ریزی در پروژه ساخت مخزن خاوه

  • آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون
  • اتمام عملیات آرماتوربندی ستون ها و دیواره های مخزن
  • پیشرفت 70 درصدی عملیات بتن ریزی دیواره ها و ستون های مخزن

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!