نوشته‌ها

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم) شماره قرارداد: 31/1/ق/هـ/86 تاریخ شروع پروژه : 86/10/01 مدت قرارداد: 7 ماه شمسی کارفرما: شرکت لوله سازی هامون نایزه دستگاه …
پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول) (2)

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول) شماره قرارداد: 11/85/ق/ن تاریخ شروع پروژه : 85/10/01 مدت قرارداد: 12 ماه شمسی کارفرما: شرکت لوله سازی هامون نایزه دستگا…