میرداماد قطعه دوم

عملیات لوله گذاری فاضلاب میرداماد تهران قطعه دو

وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات لوله گذاری فاضلاب میرداماد تهران قطعه دو شماره قرارداد: 91/18/ج تاریخ شروع پروژه : 91/06/12 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب تهران دستگاه نظارت: مهاب قدس پیما…