تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن RF1كاشان

تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن RF1كاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن  RF1كاشان شماره قرارداد: 10/9965 تاریخ شروع پروژه : 90/04/12 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظار…
تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشانی (2)

عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/35446 تاریخ شروع پروژه : 89/12/26 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شهرداری کاشان دستگاه نظارت: …
فاضلاب

اجرای خطوط فاضلاب رو فرعی و اصلی باقیمانده محدوده بلوار مطهری شهر کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای خطوط فاضلاب رو فرعی و اصلی باقیمانده محدوده بلوار مطهری شهر کاشان شماره قرارداد: 10/25584 تاریخ شروع پروژه : 89/09/18 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه …
اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب) (2)

اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب) شماره قرارداد: 10/24083 تاریخ شروع پروژه : 89/09/13 مدت قرارداد: 7 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظار…
عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان

عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/25202 تاریخ شروع پروژه : 89/09/03 مدت قرارداد: 1 ماه شمسی کارفرما: شهرداری کاشان دستگاه نظارت: …
فاضلاب منطقه 4 قطعه 5 (2) (2)

عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 5 تهران

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 5 تهران شماره قرارداد: 89/21 تاریخ شروع پروژه : 89/07/27 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: فاضلاب تهران دستگاه نظارت: پارس‌…

اجرای عملیات آبرسانی به شهرخوانسار با لوله چدن داکتیل به صورت PC

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای عملیات آبرسانی به شهر  خوانسار با لوله چدن داکتیل به صورت PC شماره قرارداد: 27466 تاریخ شروع پروژه : 88/09/03 مدت قرارداد: 3 ماه شمسی کارفرما: آب و فاضلاب استان اصفهان …
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی عصر تهران (2)

پروژه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی‌عصر تهران

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پروژه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی‌عصر تهران شماره قرارداد: 88/5 تاریخ شروع پروژه : 88/08/26 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: فاضلاب تهران دستگاه نظارت:…
عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/12621 تاریخ شروع پروژه : 88/05/20 مدت قرارداد: 6 ماه کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف دستگاه نظارت: …
عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف شماره قرارداد: 87/GC/0623 تاریخ شروع پروژه : 88/05/05 مدت قرارداد: 2 ماه کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف دستگاه نظارت: - …