محمدرضا رام بد

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره شرکت توسعه خط لوله هامون
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه ساختمانی بهمن
عضو هیئت مدیره شرکت بافکار
عضو هیئت مدیره شرکت شهرک¬های صنعتی کویر
عضو هیئت مدیره شرکت صنایع ریلی راهور
عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور کوشا پایدار
مشاور فنی مدیر عامل در شرکت کویر خودرو
مشاور فنی مدیر عامل در شرکت ساختمانی نابر
مشاور مدیر عامل در شرکت سایپا
رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیر سازه مهستان
مدیر عامل شرکت بهینه سازان بهمن
مدیر عامل سایت 2 در گروه بهمن
مدیر خدمات فنی در گروه بهمن
مدیر توسعه و عمران در گروه بهمن
طراح سازه در گروه صنعتی سدید
طراح سازه و مجری پروژه¬های شهری در شهرداری منطقه 12 تهران