• دکتر محمدرضا سروش
  • رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه خط لوله هامون
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه بهمن
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع کویر خودرو
  • رئیس هیئت مدیره شرکت رایان دیزل
  • عضو انتخابی اتاق بازرگانی، صنعت و معدن تهران و ایران دوره ششم
  • نائب رئیس کانون کارفرمایان ایران
  • بیش از سی سال تجربه در حوزه نفت و پتروشیمی، راه آهن و صنعت خودرو