تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشانی (2)

عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/35446 تاریخ شروع پروژه : 89/12/26 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شهرداری کاشان دستگاه نظارت: …