فاضلاب

اجرای خطوط فاضلاب رو فرعی و اصلی باقیمانده محدوده بلوار مطهری شهر کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای خطوط فاضلاب رو فرعی و اصلی باقیمانده محدوده بلوار مطهری شهر کاشان شماره قرارداد: 10/25584 تاریخ شروع پروژه : 89/09/18 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه …
اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب) (2)

اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب) شماره قرارداد: 10/24083 تاریخ شروع پروژه : 89/09/13 مدت قرارداد: 7 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظار…