عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/12621 تاریخ شروع پروژه : 88/05/20 مدت قرارداد: 6 ماه کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف دستگاه نظارت: معاونت فني شهرداري پی…