خرید و اجرای خط لوله انتقال و موتور خانه های شهر تفرش (2)

خرید و اجرای خط لوله انتقال و موتور خانه های شهر تفرش

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: خرید و اجرای خط لوله انتقال و موتور خانه های شهر تفرش شماره قرارداد: 3456/1/ق تاریخ شروع پروژه : 88/03/16 مدت قرارداد: 5 ماه شمسی کارفرما: آب و فاضلاب استان مرکزی دستگاه نظا…