عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول)

عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول) شماره قرارداد: 21690/1/ق تاریخ شروع پروژه : 87/12/01 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی دستگاه نظارت: معاونت…