عملیات اجرائی خط انتقال آب از محل مخزن 300 مترمکعبی تا مخزن 1000 مترمکعبی شهر نیاسر (2) (2)

عملیات اجرائی خط انتقال آب از محل مخزن 300 مترمکعبی تا مخزن 1000 مترمکعبی شهر نیاسر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرائی خط انتقال آب از محل مخزن 300 مترمکعبی تا مخزن 1000 مترمکعبی شهر نیاسر شماره قرارداد: 98/4961 تاریخ شروع پروژه : 86/08/29 مدت قرارداد: 6 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظ…