پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول) (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول)

شماره قرارداد:

11/85/ق/ن

تاریخ شروع پروژه :

85/10/01

مدت قرارداد:

12 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت لوله سازی هامون نایزه

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

4.500.000.000 ریال