وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه  فروسیلیس اشتهارد

شماره قرارداد:

1001/1/4

تاریخ شروع پروژه :

87/02/01

مدت قرارداد:

12 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آلیاژ سازان مشفق

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

20,000,000,000 ریال