پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف

شماره قرارداد:

87//MC05

تاریخ شروع پروژه :

87/08/15

مدت قرارداد:

12 ماه شمسی

کارفرما:

جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

300,000,000 ریال