اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی عصر تهران (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پروژه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی‌عصر تهران

شماره قرارداد:

88/5

تاریخ شروع پروژه :

88/08/26

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

فاضلاب تهران

دستگاه نظارت:

شرکت مهاب قدس

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

2,989,341,616 ریال