قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250

شماره قرارداد:

54/18247

تاریخ شروع پروژه :

87/09/23

مدت قرارداد:

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

4,605,454,000 ریال