فاضلاب منطقه 4 قطعه 5 (2) (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 5 تهران

شماره قرارداد:

89/21

تاریخ شروع پروژه :

89/07/27

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

فاضلاب تهران

دستگاه نظارت:

پارس‌ آب تدبیر

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

12,154,957,262 ریال