فاضلاب منطقه 4 قطعه 4 (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 4 تهران

شماره قرارداد:

89/20

تاریخ شروع پروژه :

1389/07/27

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

فاضلاب تهران

دستگاه نظارت:

پارس‌ آب تدبیر

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

262,957,154,12ریال