فاضلاب قمصر

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قمصر

شماره قرارداد:

98/14422

تاریخ شروع پروژه :

89/08/05

مدت قرارداد:

9 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب کاشان

دستگاه نظارت:

معاونت مهندسی

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

613,690,654,1ریال