عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

شماره قرارداد:

87/GC/0623

تاریخ شروع پروژه :

88/05/05

مدت قرارداد:

2 ماه

کارفرما:

دانشگاه صنعتی شریف

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

1,050,000,000 ریال