عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان

شماره قرارداد:

37/25202

تاریخ شروع پروژه :

89/09/03

مدت قرارداد:

1 ماه شمسی

کارفرما:

شهرداری کاشان

دستگاه نظارت:

معاونت فنی شهرداری

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

466,000,000 ریال