عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

شماره قرارداد:

98/5071

تاریخ شروع پروژه :

88/04/25

مدت قرارداد:

2 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب کاشان

دستگاه نظارت:

اداره آبفای نیاسر

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

346,392,221 ریال