تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشانی (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

شماره قرارداد:

37/35446

تاریخ شروع پروژه :

89/12/26

مدت قرارداد:

2 ماه شمسی

کارفرما:

شهرداری کاشان

دستگاه نظارت:

معاونت فنی شهرداری

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

2,229,449,100 ریال