عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

شماره قرارداد:

37/12621

تاریخ شروع پروژه :

88/05/20

مدت قرارداد:

6 ماه

کارفرما:

دانشگاه صنعتی شریف

دستگاه نظارت:

معاونت فنی شهرداری

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

5,520,896,755 ریال