عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول)

شماره قرارداد:

21690/1/ق

تاریخ شروع پروژه :

87/12/01

مدت قرارداد:

2 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دستگاه نظارت:

معاونت مهندسی

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

294,926,836 ریال