عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

شماره قرارداد:

98/2932

تاریخ شروع پروژه :

86/05/14

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب کاشان

دستگاه نظارت:

معاونت مهندسی

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

638,242,879 ریال