خط انتقال آب از سد تنگویه تا فولاد سیرجان (2) (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرایی خط انتقال آب از سد تنگوئیه سیرجان تا کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان

شماره قرارداد:

3056/س/90

تاریخ شروع پروژه :

90/10/19

مدت قرارداد:

6 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت فولاد سیرجان

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

13,662,057,509 ریال