چشم انداز

شرکت توسعه خط لوله هامون با ارائه خدمات مهندسی و مدیریتی در زمینه های موضوع فعالیت اعلام شده، با برترین کیفیت، پیشتاز شرکت های بومی در سطح استانداردهای عملیاتی جهانی خواهد بود.

 

این شرکت مصمم است با روش های نوین پیمانکاری نظیر:

MC،EPC،EPCF،TURNKEY،BOT و… ارائه خدمات نماید.

“ما توسعه و آبادانی را به همراه خواهیم آورد”