ماموریت

تحقق موضوع فعالیت شرکت با هدف توسعه فنی و اقتصادی کشور همراه با دانش جدید و بکارگیری تکنولوژیهای نرم افزاری و سخت افزاری همسو با موضوع فعالیت شرکت، مهمترین مأموریت سازمان می باشد.

این مهم با بکارگیری تیم های مجرب و هم دیدگاه و نیز استفاده از خلاقیت و نوآوری کارکنان و خلق ارزش میسر خواهد شد.