خرید و حمل بخشی از تجهیزات مکانیکال شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

خرید و حمل بخشی از تجهیزات مکانیکال طرح آبرسانی به پتروشیمی دهدشت

شماره قرارداد:

1-004/94-1

تاریخ شروع پروژه :

94/09/22

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت پتروشیمی دهدشت

دستگاه نظارت:

شرکت مهندسین مشاور پور آب

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

15,726,033,173 ریال