اسکلت فلزی

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

خرید اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر

شماره قرارداد:

320/31/م

تاریخ شروع پروژه :

88/04/24

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

مسکن مهر 31 کاشان( قمصر)

دستگاه نظارت:

توسعه تدبیر بنا

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

5,313,348,000 ریال