کرامت عزت پرور

عضو هیئت مدیره شرکت توسعه خط لوله هامون

مدیرمالی شرکت لوله و ماشین سازی ایران