ایستگاه تقویت فشار دهدشت (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

احداث ایستگاه پمپاژ تقویت فشارطرح آبرسانی به پتروشیمی دهدشت

شماره قرارداد:

1-002/94-1

تاریخ شروع پروژه :

94/11/11

مدت قرارداد:

18 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت پتروشیمی دهدشت

دستگاه نظارت:

شرکت مهندسین مشاور پور آب

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

31,700,000,000 ریال