اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

شماره قرارداد:

14072/ع/ق/87

تاریخ شروع پروژه :

87/08/11

مدت قرارداد:

3 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

دستگاه نظارت:

پارس‌ آب تدبیر

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

1,302,467,164 ریال