فاضلاب

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه E 3.4 تهران به طول 8243 متر

شماره قرارداد:

87 /6

تاریخ شروع پروژه :

87/07/30

مدت قرارداد:

225 روز

کارفرما:

شرکت فاضلاب تهران

دستگاه نظارت:

پارس‌ آب تدبیر

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

8,403,533,367 ریال