وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

اجرای عملیات آبرسانی به شهر  خوانسار با لوله چدن داکتیل به صورت PC

شماره قرارداد:

27466

تاریخ شروع پروژه :

88/09/03

مدت قرارداد:

3 ماه شمسی

کارفرما:

آب و فاضلاب استان اصفهان

دستگاه نظارت:

معاونت مهندسی

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

4,588,705,438 ریال